Privacyreglement Wendy Boon Fotografie

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Wendy Boon Fotografie registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

 1. Toelichting op het Reglement

Wendy Boon Fotografie mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft zij de plicht om haar klanten:

 

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Wendy Boon Fotografie vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Wendy Boon Fotografie in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Wendy Boon Fotografie expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

 1. De persoonsgegevens die Wendy Boon Fotografie gebruikt en het doel van het gebruik

Wendy Boon Fotografie verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Wendy Boon Fotografie, je een zakelijke relatie bent van Wendy Boon Fotografie, een aanmelding doet voor de nieuwsbrief of als je via het contactformulier contact met ons opneemt. Wendy Boon Fotografie verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s en IBAN. Deze gegevens stellen Wendy Boon Fotografie in staat om:

 

 • de overeenkomst die wordt gesloten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 

 

Cookies

 

Wendy Boon Fotografie plaatst cookies in de browser van haar websitebezoekers. Dit stelt haar in staat om:

 

 • te registreren welke pagina’s je op de website bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

 

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Wendy Boon Fotografie bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wendy Boon Fotografie verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Wendy Boon Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Wendy Boon Fotografie worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Wendy Boon Fotografie beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Wendy Boon Fotografie om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Wendy Boon Fotografie ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Wendy Boon Fotografie hanteert een termijn van zes maanden na de laatste factuur waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Wendy Boon Fotografie zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

  

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@wendyboonfotografie.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht.

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Wendy Boon Fotografie en probeert Wendy Boon Fotografie er samen met jou uit te komen.

 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

 

Uiteraard zal ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Wendy Boon Fotografie.

 

Privacyreglement Wendy Boon Fotografie versie januari 2021